Vedtekter for Askøy Vikinglag

Lagets organisasjons nummer: 993 153 699

§ 1

LAGETS NAVN OG STIFTELSE:

§1.1.

Lagets navn er Askøy Vikinglag og var stiftet 10. juli 2008. Askøy Vikinglag er et partipolitisk og religiøst nøytralt lag.

§ 2

LAGETS FORMÅL

§ 2.1.

Askøy Vikinglag sitt formål er å ivareta vikinghistoriens interesser i årsperioden ca. 793 – 1066

§ 2.2

Aktivt å formidle vikingenes håndverksteknikker og levemåte.

§ 2.3

Å sikre historien gjennom kurs og foredrag samt tilgjengelig kunnskap.

§ 2.4

Delta på arrangement innen viking relaterte formål for å motivere medlemmer og andre.

§ 2.5.

Å samarbeide med andre vikinglag i inn- og utland for å knytte samarbeid i vikingmiljøet.

§ 3

MEDLEMSKAP

§ 3.1.

En hver person som interesserer seg for vikingtid ca 793 -1066 og tidsepoken rundt denne kan melde seg inn i laget.

§ 3.2.

For å være medlem i Askøy Vikinglag kreves det at medlemmet aktivt delta på lagets aktiviteter. All aktivitet i laget baserer seg på frivillighet. I særtilfeller kan styret vurdere å gi medlemmer kompensasjon for spesiell aktivitet.

§ 3.3.

For å regnes som fullverdig medlem av Askøy vikinglag må medlemmet ha gjennomført byrdingstiden. Byrdingstiden varer minimum et år.

§ 3.3.1.

I løpet av byrdingstiden skal medlemmet lage en drakt som består av kjortel/bukse eller kjole, hette, belte og beltetaske. Medlemmet skal kunne lage og bruke knusk, og kunne gjøre opp ild

§ 3.4.

For og regnes som medlem i inneværende år må kontingent være betalt. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingent for det kommende året. Kontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 3.5.

Familiemedlemskap gjelder for familie med barn under 18 år som bor i samme husstand.

§ 3.6.

Medlemskap i Askøy Vikinglag kan sies opp skriftlig. Betalt kontingent refunderes ikke. Ved manglende betaling av kontingent kan medlemskapet regnes som opphørt.

§ 3.7.

Alle medlemmer skal sette seg inn i, og følge Askøy Vikinglag sine vedtekter.
Vedtektene skal være lett tilgjengelig for alle.

§ 3.8.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på Norsk Lov eller Askøy Vikinglag sine vedtekter, eller på annen måte ved sin adferd skader laget, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. I svært alvorlige tilfeller kan eksklusjonssak opprettes. Eksklusjon reguleres av § 4 i vedtektene.

§ 4

EKSKLUSJON

§ 4.1.

Ved alvorlig graverende adferd kan eksklusjonssak opprettes. Eksempler på dette kan være grove brudd på norsk lov eller lagets vedtekter, eller aktiv motarbeiding av lagets formål. Styret eller 1/3 av medlemmene i laget kan opprette eksklusjonssak.

§ 4.2.

Eksklusjonsvedtak skal fattes av Styret med godkjennelse av eldrerådet eller årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 4.3.

Berørte parter skal få uttale seg før et eksklusjonsvedtak fattes. Medlem kan la seg representere ved tredjepart i behandlingen. Alle eksklusjonsvedtak skal være saklig begrunnet og skal sendes det ekskluderte medlemmet skriftlig.

§ 4.4.

Eksklusjon kan oppheves av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 5

ÅRSMØTE

§ 5.1.

Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet er Askøy Vikinglags høyeste organ. Årsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle, men møtet kan lukkes med simpelt flertall.

§ 5.2.

Alle registrerte medlemmer med gyldig medlemskap og er over 18 år har fulle rettigheter på årsmøtet. Mindreårige medlemmer av laget har tale- og forslagsrett. Eventuelt andre oppmøtte kan innvilges talerett med simpelt flertall.

§ 5.3.

Årsmøtet er vedtaksdyktig dersom møtet er korrekt innkalt og minimum halve styret er til stede. Leder/Nestleder og kasserer.

§ 5.4.

Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig til alle medlemmer av laget senest fire uker før avholdelse. Forslag til sakliste for møte skal følge innkalling.

§ 5.5.

Saker til årsmøte skal være styret i hende senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge skriftlig og være tilgjengelig for medlemmene på årsmøtet.

§ 5.6.

Årsmøtets dagsorden skal minimum bestå av følgende:

Konstituering av møte:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer
Valg av skriver
Godkjenning av forretningsorden
Valg av tellekorps
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Årsmelding fra siste kalenderår
Styrets forslag til arbeidsprogram
Kontingent
Revidert reinskap fra siste kalenderår
Styrets forslag til budsjett
(eventuelt) Behandling av vedtekter
Valg av styret i henhold til §8
Valg av valgkomité på 3 medlemmer i henhold til §8
Valg av 2 revisorer
Det skal føres protokoll for møtet.

§ 5.7.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall
Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning.(Eller Eldrerådet tar en avgjørelse) Votering skal foregå skriftlig dersom det foreligg flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.
Ingen tilstedeværende har mer enn en stemme.

§ 5.8.

Dersom et medlem er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan medlemmet skriftlig på forhånd avgi sin stemme i alle saker unntatt personvalg.

§ 6

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 6.1.

Ekstraordinert årsmøte kan innkalles av styret eller Eldrerådet.
Dersom det kreves skriftlig av 1/3 av medlemmene, eller et tidligere årsmøte bestemmer det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§ 6.2.

Ekstraordinært årsmøtet blir innkalt til, med samme varsel, og på samme måte som for ordinært årsmøte.
Møte skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§ 7

STYRETS ROLLE

§ 7.1.

Askøy Vikinglag ledes til daglig av et styre valgt på årsmøtet, og representeres utad normalt av styrets leder.

§ 7.2.

Styret skal verne om lagets interesser, forvalte lagets midler og håndheve lagets vedtekter. Styret skal forberede, behandle og fatte vedtak i saker som er av interesse for laget.

§ 7.3.

Styret skal møtes ved behov og minst fire ganger i året. Styreleder innkaller til styremøte. Det skal også innkalles til møte dersom tre styremedlemmer krever det. Saksliste for styremøte skal sendes skriftlig til alle styrets medlemmer i god tid før møtet.

§ 7.4.

Styret er vedtaksdyktig dersom møtet er korrekt innkalt og over halvparten av styret er tilstede. Styret fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Alle syrets vedtak skal protokollføres.

§ 7.5.

Styret skal forberede årsmøtet, og skal på årsmøtet legge fram årsberetning og revidert regnskap, samt komme med forslag til budsjett, arbeidsplan og kontingent for kommene år.

§ 8

STYRETS SAMMENSETNING

§ 8.1.

Styret består av minimum 5 medlemmer, herunder leder, nestleder, sekretær og kasserer. Eldrerådet skal alltid være representert i styret.
Eldrerådet bestemmer selv til enhver tid hvem som representerer eldrerådet i styret. Resten av styret konstituerer seg selv.

§ 8.2.

Leder, nestleder sekretær og kasserer velges for to år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for ett år om gangen.

§ 8.3.

For å kunne velges til styreverv må medlemmet være 18 år og ha fullført byrdingstiden.

§ 8.4.

For å kunne velges som styreleder må kandidaten ha minimum ett års erfaring fra styret i Askøy Vikinglag.

§ 9

ELDRERÅDET

§ 9.1.

Eldrerådet består av lagets stiftere. Eldrerådets medlemmer trenger ikke å være medlemmer av laget.

§ 9.2.

Supplering til eldrerådet skal foreslås av eldrerådet. Supplering av eldrerådet godkjennes av årsmøtet. For å nomineres til eldrerådet må kandidaten ha minst to års erfaring fra styreverv i laget.

§ 9.3.

Eldrerådet skal støtte og veilede styret i Askøy Vikinglag. Eldrerådet skal verne om lagets interesser og målsettinger.

§ 9.4.

Eldrerådet kan, dersom det er nødvendig, overstyre styret av laget. Dette krever et enstemmig eldreråd. Eldrerådet kan bare overstyre lagets styre dersom laget drives i strid mot stiftelsens intensjoner, eller styret handler på en måte som er skadelig for laget.

§ 9.5.

Eldrerådet skal være et ledd medlemmene og utenforstående kan kontakte dersom en føler misnøye med hvordan laget fungerer.

§ 10

Kampgruppe

§ 10.1.

Askøy Vikinglag har egen kampgruppe som trener sammen med og godkjennes av Kongshirden.

§ 10.2.

Alle medlemmer av kampgruppen må, av sikkerhetsmessige årsaker, betale egen kontingent til Kongshirden etter sikkerhetsklarering.

§ 10.3.

Medlemmer av kampgruppen plikter seg til og sette seg inn i regler og bestemmelser som blir gjort i kampgruppen.

§ 10.4.

Medlemmer av kampgruppen som gjør seg skyldig i brudd på lover og regler som blir besluttet i kampgruppen eller på annen måte ved sin adferd utsetter andre for fare eller skader laget, kan suspenderes av gruppeleder/trener for en tidsbegrenset periode. I svært alvorlige tilfeller kan eksklusjonssak opprettes.
Eksklusjon reguleres av § 4.2. i vedtektene.

§ 10.2.

Skal jobbe aktivt med historieformidling.

§ 11

HØVDING/DRONNING

§ 11.1.

Høvding/dronning er PR-ansvarlig for Askøy Vikinglag. Høvding/dronning må sitte i eldrerådet, og velges av årsmøtet for fem år av gangen.

§ 11.2.

Høvding/dronning er lagets ansikt utad. Høvding/dronning skal være lett tilgjengelig og synlig for publikum og presse under offentlige arrangementer, og skal ivareta lagets interesse.

§ 12

REGNSKAP

§ 12.1.

Lagets regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøte.

§ 13

VEDTEKTSENDRINGER

§ 13.1.

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøtet.

§ 14

OPPLØSNING AV LAGET

§ 14.1.

Oppløsing av laget kan bare skje med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst 12 ukers mellomrom.

§ 14.2.

Ved oppløsing plikter siste årsmøte å vedta fordeling av lagets eiendeler etter at all gjeld er gjort opp.